Subsidies Doen

Klik hier voor de nota Cultuurbeleid gemeente Dalfsen 
Het Cultuurbeleid 2017-2020 “Schatkamer van Dalfsen – ruimte voor initiatief”.

Subsidieregelingen

Onderstaande subsidieregelingen maken onderdeel uit van het nieuwe cultuurbeleid. Vanaf 1 januari kunt u aanvragen indienen voor deze regelingen.

-Jeugdsubsidie culturele verenigingen

-Compensatie regeling zaalhuur culturele verenigingen

-Innovatiebudget kunst en cultuur

Heeft u vragen over het cultuurbeleid, dan kunt u deze stellen via het digitaal aanmeldformulier.

Inleiding

Vanuit het rijk, provincie en gemeente zijn er verschillende manieren om projecten of initiatieven financieel te ondersteunen. Bent u op zoek naar subsidie en sponsormogelijkheden kijkt u dan eens in onderstaande opsomming. Heeft u nog vragen? Misschien kan de cultuurmakelaar u verder helpen. U kunt Renee Nieuwenstein bereiken via renee@comceptcommunicatie.nl

Gemeente Dalfsen

Festiviteiten regeling

Doelstelling – een bijdrage leveren aan het behouden van een levendige/vitale samenleving door festiviteiten te subsidieren.

Subsidiecriteria:

-De activiteit is gericht op inwoners uit de gemeente Dalfsen
-De activiteit vindt plaats in de gemeente Dalfsen
-De activiteit is gericht op ontspanning en ontmoeting
-De activiteit is mede gericht op jeugd
-Een organisatie/vereniging kan in de beleidsperiode maximaal 1 keer een aanvraag indienen voor deze projectsubsidie
-De projectsubsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten met een maximum bijdrage van €2000.

Wilt u een aanvraag indienen? Dit kan door het projectsubsidie formulier met de gevraagde bijlagen in te vullen en op te sturen naar de gemeente Dalfsen.

Er is jaarlijks een bedrag van € 11.000 beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Heeft u vragen, neem dan contact op met:
Renee Nieuwenstein – Cultuurmakelaar gemeente Dalfsen r.nieuwenstein@dalfsen.nl

 


Provincie Overijssel

1. Cultuurparticipatie

-Activiteiten bevorderen die bijdragen aan toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst en culturele ontwikkeling van deelnemers.
-Kruisbestuiving amateurkunst/professionele kunst (bv. masterclass)
-Minimaal te vragen bedrag € 5000
-Aan te vragen bedrag maximaal 40% van de totaal begroting
-Co financiering moet voor 35% aangetoond worden
-Criteria – samenwerking, actieve rol voor publiek, innovatief: ter verbetering van deskundigheid (vrijwilligers of ledenwerving) of innovatief qua cultureel ondernemerschap (publieksbereik, fondsenwerving, marketing en communicatie, innovatief verdienmodel. Je moet aan twee van de drie criteria voldoen.

2. Oranjefonds Overijssel / Noaberschapsfonds
http://www.oranjefonds.nl/overijssels-noaberschapsfonds 

Provincie in samenwerking met het Oranjefonds, via normale procedure Oranjefonds

-Geldt voor sociale initiatieven waar maatschappelijke betrokkenheid uit spreekt.
-Bijdragen variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.

Voorbeelden van eerder gesteunde initiatieven (niet uit het Noaberschapsfonds)

Beleef Oud IJmuiden

Meer sociale samenhang in de wijk, dat is het doel van ‘Beleef Oud IJmuiden’. Jong en oud gaan aan de slag met zo’n 20 verbindende wijkactiviteiten in het buurthuis, waaronder het vastleggen van de levensverhalen van de wijkbewoners.

Muziekvereniging Volharding

Een van de deelnemende initiatieven aan het programma Kinderen Maken Muziek is Muziekvereniging Volharding uit het Noord-Brabantse Steenbergen. Kinderen Maken Muziek heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken. Samen muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. In Steenbergen hebben 160 kinderen van 5 basisscholen deelgenomen aan het eerste jaar. 110 van hen speelden nog geen instrument. Voor het tweede jaar steunt het Oranje Fonds met een bedrag van € 20.000,=.

Vrijwilligers
Op de scholen helpen de ouders bij de lessen, voornamelijk opvang van kinderen en hand en spandiensten. Zo kan de docent zich richten op de muziekles. De organisatie bestaat uit een groep van 8 vrijwilligers vanuit de muziekvereniging. Deze zetten zich hard in voor het project. Ook zijn er mensen vanuit de vereniging die als oefenbuddy optreden, zodat de kids meer kunnen oefenen en samenspelen.

Programma
Er zijn al verschillende presentaties op de scholen gegeven. En een hoogtepunt was de muziekhuiskamerroute, waar veel kinderen in huiskamers muziek hebben gemaakt terwijl het publiek langs kwam. Op het programma staat nog een gezamenlijk eindconcert, (laagdrempelig) muziekexamen en een lipdub en een activiteitendag (volgend jaar).

Tweede jaar
Voor het 2e jaar vinden er een paar veranderingen plaats. Een van de scholen gaat bijvoorbeeld sluiten. De leerlingen kunnen via de andere scholen of de Volharding lessen blijven volgen. Verder is er een grens gesteld aan de nieuwe instroom, namelijk 50 nieuwe leerlingen. Dan blijft het project beheersbaar. Na de herfstvakantie starten de lessen. Voor dit tweede jaar steunt het Oranje Fonds met een bedrag van € 20.000,=.

De regeling Kinderen maken Muziek wordt uitgevoerd in samenwerking met het fonds

Doelstelling
Kinderen Maken Muziek heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken. Samen muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Op 25 plaatsen in Nederland is Kinderen Maken Muziek gestart.

www.kinderenmakenmuziek.nl


  3. Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel – www.cultuurparticipatie.nl

  Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die
  actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Wij willen een brug vormen tussen cultuur en de samenleving.

  Om dit te realiseren hebben wij drie programma’s gericht op cultuureducatie,amateurkunst en talentontwikkeling. Om onze slagkracht te vergroten werken we samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen.

  Doelstellingen

  Om de missie van het Fonds zo goed mogelijk te volbrengen, zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  -          bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig cultuuronderwijs, met name voor kinderen;

  -          bijdragen aan een innovatief, aantrekkelijk en duurzaam aanbod voor actieve cultuurparticipatie in Nederland;

  -          bijdragen aan het vinden en begeleiden van toekomstig toptalent in Nederland.

  VSB Fonds – www.vsbfonds.nl

  Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Ze stimuleren ons anders te kijken en anders te denken, om zo nieuwe betekenissen te ontdekken. Kunst en cultuur verruimen ons denken over alledaagse dingen, maar ook over grote thema's zoals de medemens of het leven. Wij vinden het dan ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met, meedoen aan en genieten van kunst en cultuur. Daarom geven wij ondersteuning aan kunst- en cultuurprojecten met geld, kennis en netwerk. 

  VSBfonds is geïnteresseerd in initiatieven waardoor meer mensen deelnemen aan kunst en cultuur. We geven ondersteuning aan projecten die zich richten op het bereiken van een groter of ander publiek. Daarnaast zien we ook de waarde van projecten die zich richten op de verdieping van cultuurdeelname, waardoor mensen kunst en cultuur intenser beleven. Vergroting en intensivering dus. Deze doelstellingen liggen in elkaars verlengde. Voor veel aanvragen geldt dan ook dat ze aan beide doelstellingen moeten voldoen. 

  Toegankelijkheid (1)handleiding geeft informatie over bijvoorbeeld rolstoelhellingen en ringleidingen, maar ook over toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen, over werken met mensen met een beperking en over bijzondere voorstellingen. 

  Online cursus fondsenwerving

  Hoe vind ik financiering voor mijn project? Hoe moet ik een aanvraag indienen bij een fonds? Welke tips zijn er om succes te hebben bij een aanvraag?

  De online cursus fondsenwerving helpt u op weg bij het vinden van financiering van uw project. Of u vrijwilliger bent of penningmeester, werkzaam bent in een professionele organisatie of enthousiast meedoet in uw buurt, iedereen wil weten hoe fondsenwerving een succes wordt.

  Op deze site vindt u een online cursus fondsenwerven. Wij hebben deze cursus voor u gemaakt in samenwerking met hier een PDF PDF 12 tips voor een goed projectplan.

  Stichting Doen – www.doen.nl

  Stichting DOEN is er van overtuigd dat een groene, sociale en creatieve samenleving mogelijk is. We zien dat er veel mensen zijn die vanuit ondernemerschap actief werken aan innoverende oplossingen voor een betere wereld. Deze mensen zijn niet zomaar ondernemers maar helden! Zij lopen voorop, durven risico te nemen en veroorzaken verandering. Ook doorbreken zij oude structuren en zorgen ervoor dat er nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen.

  DOEN ondersteunt mensen en organisaties die:
  a) sterk gericht zijn op het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van vernieuwende initiatieven in duidelijke samenhang met hun omgeving;
  b) in staat zijn verschillende bronnen van financiering aan te boren; en
  c) bereid en in staat zijn hun werkwijze aan te passen als blijkt dat iets anders beter werkt.
  Voor alle door DOEN ondersteunde initiatieven geldt dat ze onvoorwaardelijk zijn in hun doel om een bijdrage te leveren aan de groene, sociale en/of creatieve samenleving.

   Op deze site kun je kunstenaars en kunstinstellingen helpen hun projecten te realiseren. Naast de bijdrage die de projecthouders ontvangen van een van de partners van voordekunst hopen zij zo de resterende financiering rond te krijgen. Crowd funding heet dat. Toegankelijk, transparant, snel en democratisch. Voordekunst, voor iedereen.